Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Gebruikte begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • We’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lesprocessor B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5912AP Venlo aan de Nedinscoplein 7.
 • ‘Je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’: degene die aan ons de opdracht verstrekt, namens de rechtspersoon of het lichaam waarmee wij de Overeenkomst sluiten. Hiermee wordt aldus ook de contractspartij van ons bedoeld. Ook kan hieronder worden verstaan een aan deze rechtspersoon of dit lichaam verbonden onderneming of organisatie.
 • Partijen: jij en wij gezamenlijk.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst op grond waarvan wij aan jou Diensten en/of producten verlenen, zoals genoemd in de Overeenkomst en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Diensten: de door ons in het kader van de Overeenkomst te leveren of geleverde diensten of geleverde additionele diensten, bestaande uit het geven van een gebruiksrecht / licentierecht op een of meerdere door ons ontwikkelde digitale leermiddelen.
 • Kijkwijzer: een door ons ontwikkelde digitale applicatie, zijnde een interactieve rondleiding door een bepaalde locatie.
 • Tarief: de vergoeding die wij in rekening brengen voor onze diensten.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die betrekking heeft op ons, waaronder valt te verstaan informatie die betrekking heeft op de identiteit van ons bedrijf en de aangelegenheden onze dienstverlening betreffende, die onder jouw aandacht wordt gebracht of in jouw bezit komt, en die door alle Partijen beschouwd wordt, of redelijkerwijze beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk dan wel als een persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, ongeacht of die tastbare informatie nu wel of niet als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: omvatten maar worden niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, merkrechten, dienstmerken, ontwerprechten (zowel geregistreerd als ongeregistreerd), databankrechten en auteursrechtelijk beschermde informatie in alle materialen, ontwerpen, programma’s, rapporten, handleidingen, visuele hulpmiddelen en enig ander materiaal opgemaakt krachtens de Overeenkomst.
 • Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van ons, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van de Diensten niet meer mogelijk is. Onder overmacht wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van onszelf of een derde of ernstige storingen in of aanvullen op de ICT-systemen alsmede enige andere wanprestatie van ingeschakelde derden.
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving.
 • BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
 1. De hiervoor genoemde definities zijn eveneens van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst aangegaan tussen Partijen voor zover door Partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Ook op eventuele Diensten verleend door ons, niet op grond of buiten het kader van de Overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Eventuele door jou of gebruikers gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend ten aanzien van onze Diensten.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door ons gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Wij zijn niet verplicht een aanvaarding na deze periode te accepteren, maar indien wij dat doen, is dit bindend voor jou.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw, andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in Overeenkomst is opgenomen.
 3. Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten van een contract, één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, zijn wij gerechtigd de aangeboden, c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden.
 4. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van licenties die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.
 5. Je kan ons niet verplichten tot levering tegen geoffreerde prijzen en leveringstermijnen indien mocht blijken dat één of meerdere gewenste licenties op het moment van Overeenkomst niet voorradig zijn of dat op redelijke termijn niet zal zijn.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer wij de door jouw verstrekte opdracht aanvaarden. Die acceptatie geschiedt door ondertekening van de Overeenkomst door Partijen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij dit anders is overeengekomen in de Overeenkomst of uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De uit de Overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. De Overeenkomst kan altijd tussentijds door ons of door jou worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren en tegen het einde van een kalendermaand.
 5. De Overeenkomst kan door Partijen onmiddellijk worden ontbonden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, ingeval sprake is van faillissement van de andere partij, de andere partij surseance van betaling verzoekt, wordt ontbonden of wordt geliquideerd, ingeval sprake is van verandering van zeggenschap dan wel er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, zodanig dat voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van de andere partij.
 6. Vanaf het moment dat de Overeenkomt eindigt worden door ons geen Diensten meer verleend. Pas na een rechtsgeldig einde van de Overeenkomst is geen tarief, zoals overeengekomen, meer aan ons verschuldigd. Na beëindiging van de Overeenkomst bestaat er geen recht meer jou om direct of indirect nog gebruik te maken van onze Diensten.
 7. Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt.
 8. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan jou in rekening te brengen. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit voor jou of derden.

 

Artikel 5 Diensten

 1. Onze Diensten kunnen bestaan uit:
  1. het verstrekken van een of meerdere niet-overdraagbare en niet-exclusieve gebruiksrecht(en) op het platform vanaf een tussen ons overeengekomen datum en voor de duur als vastgelegd in de Overeenkomst; en/of
  2. Het adviseren en/of begeleiden van projecten in de breedste zin;

een en ander zoals bepaald in de Overeenkomst.

 1. Op de Diensten genoemd onder 1b. van dit artikel, zijn alleen de navolgende leden van dit artikel van toepassing, een en ander voor zover deze leden naar hun aard van toepassing kunnen zijn: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 17.
 2. Het gebruiksrecht op onze (web)applicaties omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden en in de Overeenkomst zijn toegekend. Daarbuiten is het je niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten op welke wijze dan ook, openbaar te maken, ter beschikking te stellen, toegankelijk te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Je (en de andere toegestane gebruikers) zal/zullen gebruik maken van de Diensten voor onderwijsdoeleinden.
 3. Er is geen sprake van een eenmalige afname van de Diensten, maar het gebruiksrecht omvat tevens de periodieke levering van updates door of namens ons, dan wel afhankelijk van de aard van het Dienst, het door of namens ons ter beschikking stellen van updates, tegen betaling van de daarvoor geldende vergoedingen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Je zal telkens gebruik maken van de meest recente update van de door of namens ons aan jou geleverde of terbeschikkinggestelde Dienst.
 5. Ingeval de Diensten worden geleverd aan een culturele instelling, dan kunnen wij hierbij ook één of meerdere Kijkwijzers ontwikkelen en leveren, gekoppeld aan c.q. verbonden met het gebruiksrecht op het platform. Een Kijkwijzer wordt telkens eenmalig ontwikkeld en geleverd voor de in de Overeenkomst vastgestelde periode. Een Kijkwijzer blijft toegankelijk, zolang je een gebruikersrecht hebt op het platform. Voor (een) eventuele gewenste update(s) van een Kijkwijzer, wordt een additioneel tarief gerekend, een en ander zoals blijkt uit de Overeenkomst en/of nader wordt overeengekomen tussen Partijen.
 6. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling voor de geleverde Diensten.
 7. Door het verstrekken van de opdracht aan ons en door het ondertekenen van de Overeenkomst, verklaar je in voldoende mate op de hoogte te zijn welke Diensten wij verlenen en hoe wij dat doen.
 8. Gebruik van de Diensten is niet overdraagbaar en niet verpandbaar. Het is jou niet toegestaan om toegang tot het platform aan derden te verstrekken zonder onze schriftelijke toestemming. Degenen die een gebruiksrecht toekomt, wordt aangegeven in de Overeenkomst.
 9. Naast de overeengekomen Diensten die wij aan jou verlenen, kunnen wij ook aanvullende services aanbieden, al dan niet verband houdende met de Diensten. Deze additionele services maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst en inspanningsverplichting ten opzichte van jou. Wij kunnen deze additionele services vrijelijk wel of niet aanbieden. Wij zijn ten aanzien hiervan nimmer aansprakelijk voor enige schade van jou of derden.
 10. Wij verlenen onze Diensten zo goed als mogelijk. Daarbij streven we er zo optimaal mogelijk naar en zullen wij uiterst ons best doen om de Diensten aan te (blijven) bieden op een integere, veilige, non-discriminatoire, rechtmatige, volledige en juiste wijze. Wij kunnen echter hierbij geen enkele garantie bieden, of enige vrijwaring geven.
 11. Onze Diensten bevatten slechts functionaliteiten, content en overige eigenschappen zoals deze op het moment van gebruik door de gebruiker worden aangetroffen. We zijn nimmer verplicht om deze content, functionaliteiten of eigenschappen aan te passen of aan te vullen. We zijn gerechtigd eigen initiatieven hiertoe te ondernemen.
 12. Wij werken ook zo goed als mogelijk samen. Partijen zullen ook een contactpersoon ten behoeve van de Diensten aanwijzen. Dit betekent dat wij allebei alles zullen doen om de goede samenwerking te bevorderen en alles zullen nalaten wat hieraan in de weg staat. We stellen ons over en weer welwillend op. Je dient aan ons alle redelijke medewerking te verlenen om onze Diensten zo goed als mogelijk te kunnen verlenen.
 13. De Overeenkomst en de Diensten die wij op basis daarvan verlenen, houdt voor ons een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in.
 14. Indien het naar ons oordeel in het belang is van een goede nakoming van de Overeenkomst hebben wij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 15. De uitvoering van de Overeenkomst door ons geschiedt uitsluitend ten behoeve van jou en de gebruikers van het platform. Het staat jou niet vrij derden gebruik te laten maken van de door ons verleende Diensten behoudens schriftelijk toestemming van ons.
 16. In geval van Overmacht wordt nakoming van de Diensten opgeschort zolang de Overmacht aanhoudt.
 17. Je gaat ermee akkoord dat je niet:
  1. je zal bezighouden met enige handeling die naar ons redelijk oordeel in strijd is met de geest of het beoogde gebruik van de producten en gerelateerde service, inclusief maar niet beperkt tot het omzeilen of manipuleren van de Overeenkomst of het normaal gebruik van de Diensten;
  2. oneigenlijk gebruik gemaakt van de Diensten;
  3. de Diensten gebruikt om, opzettelijk of onopzettelijk, enige toepasselijke wet- of regelgeving te overtreden, of iets te doen of na te laten dat de schending van toepasselijke wet- of regelgeving bevordert;
  4. de Diensten verstoort of overbelast;
  5. de instelling, assistentie of betrokkenheid bij elk type aanval, inclusief maar niet beperkt tot verspreiding van een virus, denial of service-aanvallen op het product of software of andere pogingen om de gerelateerde service verstoort; of
  6. de Diensten gebruikt om informatie te publiceren die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus of anderszins aanstootgevend of aanstootgevend is;
  7. enig materiaal of informatie ter beschikking stelt die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy rechten, publiciteitsrecht of andere rechten;
  8. de Diensten of een deel daarvan gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot (1) het communiceren of faciliteren van commerciële advertenties of verzoeken, of (2) het verzamelen of overdragen van virtuele artikelen voor verkoop;
  9. de Diensten gebruikt om ongeautoriseerde communicatie te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot junkmail, kettingbrieven, spam en alle materialen die malware, spyware en downloadbare items promoten; en
  10. een ongeoorloofde verbinding met het Product gebruikt, faciliteert, creëert of onderhoud, inclusief maar niet beperkt tot (1) elke verbinding met een niet-geautoriseerde server die een deel van de Diensten emuleert of probeert te emuleren; of (2) elke verbinding met behulp van programma’s, tools of software die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd.
 18. Wij hebben het recht om onze systemen, onze website, onze digitale leeromgevingen of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Wij zullen proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werktijden / schooltijden te laten plaatsvinden en ons inspannen om de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk of verplicht tot betaling van enige (schade)vergoeding in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 19. Wij hebben het recht om onze systemen, inclusief de digitale leeromgevingen, website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zullen wij ons inspannen om de gebruiker daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere gebruikers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 20. Wij zullen ons inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de producten en diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 6 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Bij de Diensten zullen wij handelen in lijn met de AVG. Ook jij bent verplicht de regels voortvloeiende uit de AVG te respecteren. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt zolang daar een in de AVG genoemde rechtmatige grondslag voor bestaat zoals de uitvoering van de Overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan wel toestemming.
 2. In het kader van de Diensten zullen wij als verwerker en niet als verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt. In het belang van de verwerking wordt de Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy overeengekomen tussen partijen. Net als wij conformeer je je aan deze verwerkersovereenkomst.
 3. In het geval communicatie tussen jou en ons plaatsvindt met behulp van e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen Partijen zorg voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet encrypted, tenzij Partijen daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. Partijen streven er uitdrukkelijk naar om persoonsgegevens per e-mail tot een minimum te beperken.
 4. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking nemen Partijen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
 5. Wij streven ernaar onze relaties te bewegen om een vertrouwd en veilig kanaal te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.
 6. Met derden, waar gegevens mee worden uitgewisseld, waarborgen wij dat tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gegarandeerd. Wij zullen geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 7. Voor meer informatie over ons AVG-beleid verwijzen wij je naar de Privacyverklaring op onze website.

Artikel 7 Tarief

 1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is een tarief verschuldigd zoals in de Overeenkomst opgenomen. Het tarief is uitsluitend van toepassing voor de Diensten die wij verlenen zoals door Partijen afgesproken in de Overeenkomst. Dit tarief is exclusief btw (voor zover van toepassing).
 2. Wij behouden ons het recht voor om de tarieven (eenzijdig) te wijzigen. Ingeval van een tariefswijziging zullen wij je hierover tijdig informeren. Ingeval er geen separate afspraken zijn vastgelegd hierover in de Overeenkomst, hebben wij elk geval het recht om bij elk nieuw jaar dat de Overeenkomst voortduurt, dan wel bij de start van elk kalenderjaar, de tarieven te indexeren volgens de CBS CPI indexatie.
 3. Wij zijn altijd gerechtigd een vorm van zekerheid van jou te verlangen voor het uitvoeren van Diensten.
 4. Afhankelijk van de soort Dienst(en) die je afneemt, gelden momenten waarop het tarief in rekening worden gebracht.
  1. Ingeval wij een Overeenkomst aangaan met een onderwijsinstelling voor de levering van Diensten genoemd in artikel 5.1.a. dan zal in mei van elk kalenderjaar op basis van een inschatting van het aantal gebruikers het tarief in rekening worden gebracht. Na afloop van elk schooljaar wordt het betaalde tarief verrekend aan de hand van het daadwerkelijk aantal gebruikers (debit-/creditfactuur). Daarbij geldt dat maximaal 10% gecrediteerd wordt. Ingeval er 10% of meer gebruikers zijn dan in eerste instantie ingeschat, dan dient dit onverwijld aan ons schriftelijk te worden doorgegeven. Alsdan kunnen wij separaat, tussentijds, het aanvullende tarief in rekening brengen en aldus een aanvullende factuur toesturen.
  2. Ingeval wij de Overeenkomst aangaan met een andere type opdrachtgever voor de Diensten genoemd in artikel 5.1.a. dan wordt het tarief voor het gebruiksrecht een keer per kalenderjaar in rekening gebracht. Ingeval van de ontwikkeling en levering van een specifiek product, waaronder een Kijkwijzer, of levering van een andere Dienst, wordt het tarief in rekening gebracht, zoals in de Overeenkomst is bepaald dan wel bij gebreke daarvan, nadat het product of de Dienst is geleverd. Voor al onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 5. Indien een factuur naar jouw mening niet klopt, dient dit uiterlijk binnen een kalenderweek na de datum van de factuur aan ons schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de hoogte van onze factuur en is dus betaling hiervan verschuldigd.
 6. Extra kosten worden gefactureerd op het moment dat wij deze kosten hebben moeten maken en dit vooraf met je is afgestemd.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige declaratie.
 8. Wij zijn gerechtigd om vorderingen tussen jou en ons over en weer met elkaar te verrekenen.
 9. Je bent niet gerechtigd om betalingen aan ons op te schorten dan wel vorderingen over en weer te verrekenen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 10. Betaling van declaraties dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 11. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van Lesprocessor B.V. onder vermelding van het factuurnummer. Wij accepteren geen contante betalingen.
 12. Na verstrijking van de betalingstermijn is sprake van verzuim van rechtswege en is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW vermeerderd met een percentage van anderhalf procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.
 13. Ontvangen betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 14. In geval dat je betrokken raakt bij een (dreigende) liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling zijn jouw verplichtingen onmiddellijk en volledig opeisbaar door ons.
 15. Indien sprake is van verzuim van jouw zijde van een of meerdere verplichtingen ten opzichte van ons, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten verbonden aan de door ons zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van jou, waarbij de kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 750,00, bedragen.
 16. Wanneer jij de declaratie niet betaalt, hebben wij naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, het recht de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling alsnog is ontvangen. Wij zijn slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat wij jou daarvan tevoren op de hoogte hebben gesteld en aan jou nog een korte termijn gunnen om alsnog aan jouw betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Zolang de Overeenkomst voortduurt bestaat het recht voor jou om gebruik te maken van de door ons ter beschikking gestelde zaken waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Diensten, blijven te allen tijde rusten bij ons.
 2. Het is jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ons niet toegestaan door of namens ons geleverde Diensten of andere voortbrengselen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren dan wel daar op enige andere wijze een inbreuk op te maken.
 3. Indien je in strijd handelt met de in de verplichtingen, zoals hiervoor bepaald, handelt, ben je aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 voor iedere overtreding alsmede
  € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van ons die voortvloeien uit de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Vertrouwelijke Informatie

 1. Partijen respecteren en verplichten zich over en weer strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van activiteiten die door beide Partijen worden ondernomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder eveneens wordt begrepen elke verstrekte opdracht en zullen ook de Overeenkomst geheimhouden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Alle Vertrouwelijke Informatie die partijen verkrijgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geheimgehouden en niet kenbaar gemaakt aan derden.
 3. Partijen komen overeen dat:
  1. tenzij rechtens toegestaan, geen Vertrouwelijke Informatie betreffende een der partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en), klanten, relaties en/of opdrachtgevers zal worden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen;
  2. zij elkaar onmiddellijk op de hoogte zullen stellen indien bekend wordt dat een niet-bevoegde persoon enige Vertrouwelijke Informatie bezit, gebruikt of er kennis van heeft, al dan niet tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst, en Partijen zullen medewerking verlenen die redelijk wordt geacht bij de aanpak van een dergelijke situatie;
  3. tijdens de duur van de Overeenkomst en na beëindiging van de Overeenkomst aan derden geen mededelingen zullen worden gedaan over de bedrijfsuitoefening in de ruimste zin van het woord van één der Partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en) en opdrachtgever(s) van één der Partijen dan wel aangaande de tussen Partijen overeengekomen afspraken in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de aan ons verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een Overeenkomst voor jou voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van jou om verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden na te komen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het resultaat van onze dienstverlening nu we een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverbintenis.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte Diensten geen rechten ontlenen. Jij vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of die verband houden met de door ons ten behoeve van jou verrichte Diensten.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 6. Geen van Partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
 7. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door onze aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 8. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van ons strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van ons.
 9. Indien onze aansprakelijkheidsverzekeraar om welke redenen dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid van ons voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag per maand dat wij in rekening hebben gebracht ingevolge de Overeenkomst.
 10. Alle aanspraken vervallen 12 maanden na het moment waarop het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden bekend is geworden of bekend kon zijn.
 11. Jij bent aansprakelijk voor alle directe schade die wij lijden als gevolg van het in strijd handelen met de wet en/of sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Andere voorwaarden

 1. Klachten omtrent onze Diensten kunnen worden gemeld door middel van een e-mail aan ons gericht. Je dient binnen veertien kalenderdagen, na constatering van de klacht, contact op te nemen met ons zoals hiervoor bedoeld, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
 2. De bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden.
 3. Indien de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van Partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 4. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen tussen Partijen in het kader van of verband houdende met de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg. Partijen zullen uitsluitend een geschil voorleggen aan de bevoegde rechter als zij zich uiterst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen aan u per e-mail worden gezonden en zijn van toepassing op nieuwe en lopende Overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is in te zien op ons bezoekadres.